Regulamin Newsletter'a

(obowiązujący od dnia 18.07.2023)

I. DEFINICJE

Określenia użyte w niniejszym regulaminie posiadają następujące znaczenie:
1) Informacja Handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Usługodawcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
2) Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądnie Usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej;
3) Regulamin – niniejszy regulamin, określający zasady świadczenia usługi Newsletter;
4) Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną w postaci Newslettera;
5) Usługodawca – ARCO Paweł Nagły, Jacek Dudak Spółka Jawna z siedzibą w Katowicach przy ul. Węglowa 9, 40-106, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000103901, posiadająca NIP: 6251954154 oraz REGON: 273678236.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin zawiera postanowienia regulujące zasady korzystania z usługi Newsletter.
2. Usługa Newsletter świadczona jest na zasadach wskazanych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
3. W celu uzyskania kontaktu z Usługodawcą w związku ze świadczeniem usługi Newsletter należy skorzystać z poniższych danych:
adres e-mail: kontakt@sportjam.pl
adres siedziby:

ARCO Paweł Nagły, Jacek Dudak Spółka Jawna
ul. Węglowa 9
40-106 Katowice

4. Świadczenie usługi Newsletter jest nieodpłatne i realizowane jest przez czas nieoznaczony, do momentu zrezygnowania z usługi Newsletter przez Usługobiorcę.
5. Newsletter przesyłany jest za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Usługodawcę na adres poczty wskazany przez Usługobiorcę, po wcześniejszej aktywacji dokonanej przez Usługobiorcę.
6. Newsletter zawiera Informacje Handlowe, a w szczególności informacje o ofercie i promocjach Usługodawcy, konkursach, nowych kolekcjach oraz informacje związane z prowadzona przez niego działalnością gospodarczą.

III. DOSTĘP DO USŁUGI NEWSLETTER

1. Zamówienia usług Newsletter można dokonać na stronie SportJam (www.sportjam.pl).
2. W celu uzyskania usługi Newsletter Usługodawca powinien podjąć następujące kroki:
1) wskazać swój adres poczty elektronicznej (e-mail) w polu „Twój adres e-mail…”;
2) zapoznać się oraz zaakceptować Regulamin;
3) zapoznać się oraz zaakceptować politykę prywatności przyjętą przez Usługodawcę;
4) wyrazić zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych na wskazany adres e-mail przy użyciu sieci Internet;
5) zamówić usługę Newsletter poprzez skorzystanie z przycisku „Zamów Newsletter”;
6) skorzystać z hiperłącza aktywującego zawartego w wiadomości elektronicznej przesłanej przez Usługodawcę na wskazany przez Usługobiorcę adres poczty elektronicznej.
3. Uzyskanie usługi Newsletter wymaga prawidłowego dokonania wszystkich powyższych czynności.
4. W momencie aktywacji usługi Newsletter podany przez Usługobiorcę adres e-mail dodawany jest do zbioru danych obejmującego listę e-mailingową i używany będzie wyłącznie na potrzeby realizacji usługi Newsletter.
5. Na potrzeby uzyskania usługi Newsletter należy udostępnić adres poczty elektronicznej, którego wyłącznym właścicielem jest Usługobiorca. Nie jest dozwolone udostępnianie adresu poczty elektronicznej osób trzecich lub adresu, który nie należy do Usługobiorcy.
6. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uzyskania usługi Newsletter przez Usługobiorcę.

IV. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI NEWSLETTER

1. Celem skorzystania z usługi Newsletter należy spełnić poniższe wymaganie techniczne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
1) dostęp do sieci Internet;
2) posiadane i dostęp do komputera lub urządzenia mobilnego w postaci tabletu lub smartfona;
3) zainstalowany program służący do odbioru poczty elektronicznej lub zaktualizowana przeglądarka internetowa umożlwiająca odbiór poczty elektronicznej;
4) w przypadku urządzenia mobilnego lub smartfona – aplikacja służąca do odbioru poczty elektronicznej.
2. Na Usługobiorcy ciąży zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach usługi Newsletter.
3. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym Usługobiorcy korzystającego z usługi Newsletter, jest możliwość oraz ryzyko przejęcia kontroli nad urządzeniem elektronicznym Usługobiorcy lub Newsletter przez osoby trzecie w celu wyrządzenia szkody Usługobiorcy. Usługobiorca powinien podjąć wszelkie środki ochrony na swoim urządzeniu celem zminimalizowania oraz uniknięcia powyższych zagrożeń.

V. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI NEWSLETTER

1. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter na rzecz Usługobiorcy niezbędne jest podjęcie czynności, o których mowa pkt IV ppkt 1).
2. Usługobiorca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi Newsletter i z niej zrezygnować w każdym momencie nieodpłatnie – w tym celu należy dokonać następujące czynności:
1) klikając w odpowiednie hiperłącze w wiadomości e-mail w ramach usługi Newsletter, które spowoduje usunięcie adresu e-mail Usługobiorcy z bazy Usługodawcy,
2) wysyłając stosowną prośbę na adres e-mail Usługodawcy: daneosobowe@sportjam.pl, z podaniem adresu e-mail Usługobiorcy, który powinien zostać usunięty z bazy.

VI. REKLAMACJE USŁUGI NEWSLETTER

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem oraz odbiorem usługi Newsletter należy przesłać na adres siedziby Usługodawcy lub drogą elektroniczną na adres wskazany w pkt II ppkt 3.
2. Reklamacja może być również złożona w formie telefonicznej, na numer telefonu wskazany w pkt III ppkt 3.
3. Do złożonej reklamacji Usługobiorca może załączyć zrzut ekranu (tzw. printscreen), obejmujący ujawniony problem z funkcjonowaniem usługi Newsletter.
4. Reklamacje złożone przez Usługobiorcę będą rozpatrywane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia ich złożenia.
5. Odpowiedź na reklamację Usługobiorcy będzie składana przez Usługodawcę w formie, w jakiej otrzymano daną reklamację.

VII. DANE OSOBOWE

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Kontakt z administratorem danych można podjąć przy użyciu adresu e-mail: daneosobowe@sportjam.pl.
2. Udostępnienie danych osobowych w postaci adresu e-mail przez Usługobiorcę jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do uzyskania usługi Newsletter.
3. Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w celu świadczenia usługi Newsletter, w związku z zawartą umową świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Dane osobowe przechowywane są przez Usługodawcę przez okres świadczenia usługi Newsletter.
5. Dane osobowe Usługobiorcy udostępniane są podmiotom świadczącym usługi teleinformatyczne oraz dostarczające oprogramowanie, platformę oraz narzędzia na potrzeby świadczenia usług Newsletter.
6. Dane osobowe Usługobiorcy nie są przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowych.
7. Usługobiorcy przysługuje prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Wszelkie pozostałe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy zamieszczone są w polityce prywatności stosowanej przez Usługodawcę, znajdującej się pod adresem: Polityka prywatności.

VIII. ZMIANA REGULAMINU

1. Usługodawcy przysługuje prawo do zmiany Regulaminu. O zmianach Regulaminu Usługobiorca zostanie poinformowany na stronie internetowej: Regulamin Newsletter’a.
2. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania Usługobiorcy o dokonanych zmianach, o ile nie oświadczy on wobec Usługodawcy o rezygnacji i z usługi Newsletter.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie na każde żądanie Usługobiorcy lub osoby, która zamierza skorzystać z usługi Newsletter. Regulamin dostępny jest w siedzibie Usługodawcy oraz na stronie internetowej pod adresem: Regulamin Newsletter’a.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Usługobiorcy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usługi Newsletter, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca
3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajduje prawo polskie.

zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.